praktijk voor onderzoek en behandeling bij opvoedingsvragen en gedragsproblemen

onderzoek

vanaf 2022 zal vanuit de praktijk geen diagnostisch onderzoek meer ingezet worden

familie opstellingen

Individuele behandeling

klachtenregeling

Klachten- en geschillenregeling

Algemeen
In het kader van de nieuwe wet Wkkgz is elke zorgaanbieder verplicht om een klachtenfunctionaris, een klachtenregeling en geschillenregeling te hebben. Deze verplichting is ook opgenomen in het Kwaliteitsstatuut. P3NL heeft namens de bij haar aangesloten verenigingen een uniforme klachten- geschillenregeling voor vrijgevestigde zorgverleners opgezet en gezamenlijke afspraken gemaakt over een in te schakelen klachtenfunctionaris. Deze regeling houdt in het kort het volgende in:

  • De cliënt dient bij Klacht & Company een klacht in tegen zijn zorgverlener. De zorgverlener verwijst in zijn communicatie naar Klacht & Company en/of verstrekt de cliënt het klachtenformulier. Klachten kunnen ook per e-mail of schriftelijk worden ingediend bij Klacht & Company. P3NL heeft een uniform klachten- en geschillenreglement opgesteld, dat de aangesloten zorgaanbieders op hun website kunnen opnemen.
  • De klacht komt altijd terecht bij de klachtenfunctionaris van Klacht & Company. De klachtenfunctionaris zoekt samen met de cliënt en de zorgverlener naar een oplossing.
  • Lukt het niet om door bemiddeling tot een oplossing te komen? Dan kan de klacht worden voorgelegd aan de specifieke geschillencommissie in Den Haag
  • De geschillencommissie doet vervolgens een bindende uitspraak.

Wat doet P3NL?
P3NL vertegenwoordigt negen wetenschappelijke en beroepsverenigingen waarbij ruim 36.000 psychologen, psychotherapeuten en pedagogen zijn aangesloten, die dagelijks aan de slag zijn op het gebied van zorg, jeugdhulp en ondersteuning. Zij dragen eraan bij dat zoveel mogelijk mensen deelnemen aan het arbeidsproces, onderwijs en sociale leven. Zij houden mensen aan boord, die korter of langer, niet zonder deze zorg en ondersteuning kunnen, en dragen zo bij aan de mentale veerkracht van de samenleving. P3NL werkt onder meer samen met overheden, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties, beroepsverenigingen en branches in zorg, ondersteuning en onderwijs, kennisinstituten en het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling ggz.